دستگاه_نقطه_جوش

Q500_4

سیستم جوش خازنی یا جوش تخلیه خازنی

خازن‌ها همانند باتری‌ها، توانایی ذخیره انرژی الکتریکی را دارند. با این تفاوت که به سرعت میتوان شارژ کرد . خیلی سریع مقدار انرظژی ذخیره شده در آن را در جایی…