سیستم های تخلیه خازنی

Pulse Generator Discharge Capacitor

دستگاه جوش سرد نقطه ای تخلیه خازنی مدل Q500

دستگاه جوش سرد خازنی مدل VN04

دستگاه جوش سرد خازنی مدل VN04